0212 412 7 777
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

WhatsApp : 0531 682 60 91

WhatsApp : 0531 682 60 91

ÜCRETSİZ HESAP AÇILIŞI

RİSK ALMADAN DENEME HESABINI KULLANABİLİRSİNİZ

Bağlantılar

Bağlantılar

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. İşbu Kanunu yürürlükten kaldıran 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, mali ve idari özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. Bağlı olduğu bakanlık, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakan'dır. Merkezi Ankara'da olan kurulun, İstanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır.

www.spk.gov.tr

BİST

30 Aralık 2012 tarihinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138.maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur. Sermaye piyasalarında borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almaya hak kazanmıştır. Borsa İstanbul Genel Müdürü, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olup, en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi sevk, idare,tek başına temsil ve ilzama yetkilidir.

www.borsaistanbul.com

TSPB

Kamu kurumu niteliğinde, düzenleyici bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Kanunu ile 11 Şubat 2001'de kurulmuş ve Nisan 2001'de faaliyete başlamıştır. Sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları Birlik üyesidir.

www.tspb.org.tr

TAKAS BANK

Türkiye’de menkul kıymetlerin alım satım işlemlerinin takası 1986-1988 yılları arasında aracısız olarak işlemi yapan taraflar arasında gerçekleştiriliyordu. 1988-1992 döneminde ise, İMKB bünyesinde müdürlük tarafından sunulan bu hizmetler, 1992 yılından itibaren İMKB ve üyelerinin ortaklığı ile kurulan İMKB Takas ve Saklama A.Ş.’ye devredildi.1996 yılında bankacılık lisansı da alarak hizmet çeşitliliğini artıran İMKB Takas ve SaklamaBankası A.Ş. (Takasbank), borsada işlem gören menkul kıymetleri kaydileştirerek merkezi saklamasını yapmak üzere İMKB ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi kurmuştur. Bankanın en büyük ortağı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) unvanının Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) olarak değişimine paralel olarak Takasbank unvanı da, 11 Nisan 2013 tarihinden itibaren “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. "Takasbank” olarak değiştirilmiştir.

www.takasbank.com.tr

MKK

Ülkemiz sermaye piyasalarında menkul kıymetlerin saklanması 2005 yılına kadar Takasbank tarafından fiziken yürütülmekteydi. Bu dönemde Takasbank fiziken basılı senetlerin immobilizasyonunu sağlamış, fiziki senetleri çok büyük ölçüde kendi kasasında toplamış ve müşteri bazında saklama sistemine geçmişti. Müşteri bazında saklama sistemi daha sonra yerini müşteri ismine saklama sistemine bırakmıştır. Sermaye piyasaları için kaydileştirme reformuna ilk geçiş ise, 1999 yılında Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A maddesi ile birlikte başlatılmıştır. Bu reformun temel öğesi olarak,menkul kıymetlerin ve bunlara ilişkin hakların elektronik ortamda kayden izlenmesi ile görevlendirilen MKK 2001 yılında kurulmuştur. MKK’ya ilişkin hukuki altyapı yine 2001 yılında Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik” ve 22.12.2002 tarih, 24971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları HakkındaTebliğ” (Seri: IV, No: 28) ile tamamlanmıştır.

www.mkk.com.tr


www.yatirimyapiyorum.gov.tr